Site announcements

Giới thiệu môn MATLAB

 
Picture of Ha Nguyen Thi Thu
Giới thiệu môn MATLAB
by Ha Nguyen Thi Thu - Friday, 7 September 2018, 8:16 PM
 

Môn học Matlab là môn học dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật của trường Đại học Điện lực. Các nội dung học tập nhằm Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của  ngôn ngữ lập trình MatLab. Sinh viên lập trình được bằng MatLab để tính toán giải tích và hiển thị đồ họa…

Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn;

Áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên để giải các bài toán thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin;   

Có khả năng viết, thuyết trình, sử dụng các công cụ biểu đồ, hình ảnh cho việc trao đổi thông tin, kiến thức trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phục vụ cho công việc;

Có khả năng áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, toán học rời rạc, xác suất và thống kê trong việc phân tích dữ liệu, thống kê, dự báo, và xử lý dữ liệu, đảm bảo tính an toàn, bảo mật của hệ thống công nghệ thông tin.