Site announcements

Lịch học trực tuyến buổi đầu tiên của các lớp học MatLab được sắp lịch học tại phòng học K201.

 
Picture of Admin EPU
Lịch học trực tuyến buổi đầu tiên của các lớp học MatLab được sắp lịch học tại phòng học K201.
by Admin EPU - Wednesday, 19 September 2018, 10:20 PM
 

Yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ buổi học này để giảng viên phổ biến quy định chung của môn học và cấp tài khoản và mật khẩu cho từng sinh viên học tập trực tuyến tại elearning.epu.edu.vn.